Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów.
News Search:
Strona Główna · Historia - czy Hitler był w Białaczowie? · Znani z Białaczowa · Artykuły · Download · Linki · Galeria · OGŁOSZENIA · TV Białaczów · Białaczów - FilmPadziernik 01 2016 02:25:34
Obecny adres IP
54.147.50.227
Nawigacja
Ogłoszenia drobne
Strona Główna
Pogoda - Białaczów
Historia - czy Hitler był w Białaczowie?
Oświadczenie
LKS Białaczów
Kontakt
Szukaj
OGŁOSZENIA
Archiwum newsów
OFERTY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
NASZE INICJATYWY
Ostatnie Artykuły
"Przeniknąć siebie...
Melancholia końca r...
Diagnoza stanu rzeczy.
Stracone pokolenie?
Nasze dzieci - nasz...
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 207
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: wiedza
Orkiestra dęta
Najnowszy Album


Ossa
Losowa fotografia
Zaprzyjaźnione strony
Szkoła Podstawowa w Białaczowie
Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego
Szkoła Podstawowa - Miedzna Drewniana
BIP
Boks reklamowy
Zespół muzyczny ExDuo
Witamy
Informujemy, że strona internetowa EKG Białaczów(stowbial.pl) wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na ich instalację, prosimy zmienić ustawienia przeglądarki.

Pogoda Białaczów z serwisu Twoja Pogoda


Nasz adres mailowy : ekgbialaczow@poczta.fm
Poczet Burmistrzów, Wójtów i Naczelników gminy Białaczów


1818r- Karasiński Andrzej- Burmistrz
1818r- Borkowski Stefan - Wójt
1820r- Płoszowski Franciszek-Burmistrz
1835r- Dydowicz Wojciech - Burmistrz miasta Białaczów
1835r- Knytel Maurycy- Wójt
1838r- Lubański Wojciech- Wójt
1842r- Karczewski Stanisław-Burmistrz
1855r- Święcicki Stanisław- Burmistrz
1860r-Wandurski Marcin-Burmistrz
1865r-Kwiatkowski Julian- Burmistrz
1865r-Skorupa Wawrzyniec-Wójt
1870r-Paduch Kazimierz- Wójt
1875r-Zalewski Jan-Wójt
1885r- Reniec Antoni-Wójt
1890r-Milczarek Franciszek-Wójt
1896r-Kędziora Józef-Wójt
1903r-Bartosik Antoni-Wójt
1905-Franaszczyk Lucjan-Wójt
Dalsze lata-BRAK DANYCH
aż:
1972r-Telus Tadeusz-Naczelnik Gminy
1976r-Gregorczyk Józef-Naczelnik Gminy
1980r-Dziedzic Józef-Naczelnik Gminy
1983r-Rzeznik Tadeusz-Naczelnik Gminy
1990r-Wtorek Stanisław-Wójt
1998r-Tochman Franciszek-Wójt
2006r-Józwik Jan-Wójt
2014r Reszelewski Jacek-Wójt

Białaczów prawa miejskie posiadał prawdopodobnie już od 1262 za czasów Jana Prandoty. Dokumenty potwierdzające te fakty uległy zniszczeniu. Dopiero w 1456 r, król Kazimierz Jagiellończyk na sejmie w Piotrkowie Trybunalskim nadał miastu Białaczów kolejny przywilej lokacyjny. W roku 1869 Białaczów utracił prawa miejskie.

Zbigniew Szpoton
23 Posiedzenie Rady Gminy- oceny, analizy,ciekawostki
Informacje EKGPROTOKÓŁ NR XXIII/23/2016
 Z SESJI RADY GMINY BIAŁACZÓW
 22 czerwca 2016 r.
Protokół Nr XXIII/23/2016
z Sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2016 r.
 
Ad.1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum 

Sesja Rady Gminy Białaczów rozpoczęła się o godzinie 8:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie. Na wstępie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Białaczów Zdzisław Prusek witając wszystkich zaproszonych gości – lista obecności gości na sesji stanowi załącznik nr 1, następnie Przewodniczący powitał sołtysów – lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 2 do protokołu, oraz radnych - według listy obecności, która stanowi stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Następnie na podstawie listy obecności Radnych stwierdzono, iż Rada Gminy Białaczów władna jest podejmowania decyzji.
Obecnych radnych – 15
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad
Przed zatwierdzeniem porządku obrad radni E. Lasota, A. Martyka, W. Świtkowski, Z. Wereszka złożyli wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kompleksowej kontroli w oparciu o kryteria zgodności z prawem, gospodarności, rzetelności, celowości i efektywności realizacji projektu pn. "Zakup i montaż instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Białaczów - pismo stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Rady Z. Prusek - poinformował, że wniosek zostanie przekazany Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej realizacji projektu przedstawionego we wniosku a informacja zostanie przedstawiona Radnym na Sesji Rady.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Białaczów.
4. Informacja Wójta z realizacji zadań inwestycyjnych w I-półroczu 2016 r.
5. Zapytania i Interpelacje Radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
7. Informacja Dyrektora GBP w Białaczowie z działalności placówek kulturalnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.
- udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.
- nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie.
- ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Białaczów.
- organizacji zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Gminy Białaczów,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego,
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- zmiany WPF na lata 2016 - 2025.
- przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Białaczów na lata 2016-2020"
- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów.
- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Białaczów.
Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Za opowiedziało się 15 radnych.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Białaczów
Przewodniczący Rady Gminy poinformował że był wyłożony do wglądu protokół z dwudziestej drugiej sesji, nikt w tym czasie nie wniósł żadnych zastrzeżeń i uwag do protokołu w związku z czym zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia przedmiotowego protokołu.
W wyniku głosowania:
15 Radnych opowiedziało się za przyjęciem protokołu,

Radny Z. Wereszka - odczytał oświadczenie dotyczące nadużywania jego dobrego imienia jak i jego rodziny - pismo stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

,,Niewykorzystane szanse likwidacji Adolfa Hitlera"

Dziś, tj 10 września przypada 77 rocznica lądowania i krótkiego pobytu przywódcy III Reszy Adolfa Hitlera w Białaczowie. Tak, tak ,młodzi internauci i czytelnicy EKG-Białaczów, w naszej miejscowości było lotnisko polowe. Zlokalizowane ono było w tej części Białaczowa, gdzie aktualnie znajduje się osiedle ,,Małachowskiego”. Lotnisko i ,,aeroplany” to była wielka pasja hr. Ludwika Platera. Już jako młody chłopiec jezdził ze swoimi rodzicami po tzw świecie i widział w jakim tempie następuje rozwój cywilizacyjny. Jak wspominał mój tata, hr.Ludwik , z pasją opowiadał, wówczas im małym dzieciom o ,,stalowych ptakach” które unoszą się w powietrzu i któregoś dnia przywędrują do Białaczowa na lotnisko. Czy hr.Ludwik doczekał chwili lądowania ,,stalowego ptaka” na swoim lotnisku tego nie wiemy. Wiemy za to z opowiadań i zapisów w dokumentach historycznych i wspomnieniach jak choćby Władysława Naruszewicza byłego żołnierza 77 p.p Armii Krajowej.
Pan Władysław w liście z 2011 roku napisanym do Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Białaczów wspomina nieudany zamach na Hitlera w dniu 10 września 1939 roku na drodze prowadzącej z Opoczna do Inowłodza (w okolicach Krasnicy). W swojej książce pt ,,Wspomnienia Łodzianina” Pan Władysław opisuje nieudany zamach na Hitlera natomiast w liście do Stowarzyszenia pisał ,,przed wykorzystaniem moich przesłanych Pani (Teresie Długowolskiej, wówczas przewodniczącej Stowarzyszenia) materiałów,konieczne jest zapoznanie się z książką, a szczególnie z częścią II, a w niej z rozdziałami od XXVII do XXXII włącznie. Podstawowym jest jednak rozdział XXX ,,Niewykorzystane szanse likwidacji Hitlera”. Z przesłanych uprzednio materiałów jest sprawozdanie (b.ciekawe) d-cy zmotoryzowanego rzutu kwatery Głównej Hitlera- Bertrama,którego zadaniem było zabezpieczenie lotniska polowego w Białaczowie przed lądowaniem Hitlera w dniu 10.09,1939r” W innym liście do nas Pan Władysław pisze ,,Otóż fakt pobytu Hitlera (a razem z nim Himmlera) w Białaczowie w dniu 10 września 1939, a także śmierć generała SS i Policji Wilhelma Roettiga na łuku szosy Opoczno-Inowłódz opisałem w rozdziale XXX mojej książki pt ,,Niewykorzystane szanse likwidacji Hitlera”
To tyle wspomnień jednego ze świadków historycznego zdarzenia, tj krótkiego pobytu Hitlera w Białaczowie.
Jak zapewne zauważyli czytający od początku ,,EKG” z faktem tym zmierzam się od kilku lat, po tym jak usłyszałem wspomnienia z tego dnia z ust nieżyjącego już mojego TATY. Spotkałem się z opiniami że pobyt Hitlera to fikcja, że zdjęcie jakie prezentujemy nie jest zrobione na zapleczu Pałacu w Białaczowie. Niedowiarkom radzę trochę głębiej sięgnąć do archiwów.Zbigniew Szpoton


Od autora:

W komentarzach pod tekstem zarzuca mi się kompletny brak wyczucia smaku i wyobraźni by pisać o takich faktach jak w tytule. Dla tych którzy przeczytali tekst w sposób subiektywny wyjaśniam:
Intencją autora nie było czczenie jakiejś tam rocznicy tylko zarys pewnych zdarzeń historycznych z tamtych lat. Autor listu do naszego Stowarzyszenia (rękopis listu posiadam) zadaje pytanie, jakby potoczyły się losy II wojny gdyby na odcinku cytowanej trasy z Opoczna do Inowłodza zamach na Hitlera był udany. Warto w tym miejscu wspomnieć o nieudanym zamachu na Hitlera w Gierwałdzie. Tamtejsza gmina umiała to wykorzystać do celów promocyjnych. Ja widzę taką konieczność by młode pokolenie nie tylko z naszej gminy, wiedziało o takim fakcie. Początek tekstu to informacja, również z gatunku, ciekawostka historyczna, że w Białaczowie było polowe lotnisko. O tym nie wszyscy wiedzą i wiedzieli. Reasumując: Poszukuję faktów i zdarzeń i będę to czynił w dalszym ciągu by gmina Białaczów była ,,rozpoznawalną marką".
Zbigniew Szpoton
Czy tylko ul. K Świerczewskiego?

We wrześniu weszła w życie ,,ustawa dekomunizacyjna" co oznacza ze samorząd gminy Białaczów musi usunąć lub zamienić wszystkie symbole, nazwy w tym nazwy ulic które nawiązują do czasów słusznie minionych. Oznacza na przykład to że z mapy Białaczowa zniknie ulica Karola Świerczewskiego. Jej mieszkańcy w przyszłym roku będą mieszkańcami innego patrona lub wydarzenia. Nie oznacza to jednak wydatków bezpośrednich dla mieszkańców. Ustawa nakłada obowiązek zmiany nazw, pieczęci służbowych, zapisów w korektach map, na samorządy. Stąd w planach budżetowych muszą być zabezpieczone środki finansowe na ten cel. Wcześniej wspomniałem że mieszkańcy nie poniosą wydatków bezpośrednich ale nie jest to teza do końca prawdziwa. Bo na przykład dowody osobiste mieszkańców np ulicy K Świerczewskiego będą ważne ze starą nazwą aż do zakończenia terminu ważności. Jak można domniemywać, nadejdą czasy barejowskie (przypomnę-Stanisław Bareja;reżyser, scenarzysta, aktor),kiedy to korespondencja trafiała tam gdzie nie powinna trafić. Co zaś z innymi dokumentami tychże mieszkańców, bo np prawo jazdy nie podlega wymianie z urzędu. Nie wspomnę już o wszelakich dokumentach związanych z zatrudnieniem, emeryturą czy rentą. Oj będzie się działo.
W związku z artykułem, zwracam się z prośbą o przesyłanie propozycji nowej nazwy ul Świerczewskiego. Od razu też uprzedzam iż niepoważne propozycje lub komentarze będą przez nas usuwane.
Ps. Czy w gminie występują jeszcze jakieś miejsca upamiętniające czasy tzw komunizmu? Prosimy Was o informacje.Z S

Komunikat

W związku z niewielkim zainteresowaniem uczestników, odwołujemy rajd do Spały w dniu 27 sierpnia 2016 roku.
Życzenia

W dniu 20 sierpnia nasz kolega Piotr Kmita wstępuje w związek małżeński ze swoją wybranką Joanną

REDAKCJA EKG
Komunikat

W związku z organizowanym przez UG Białaczów, w dniu 20 sierpnia rajdem rowerowym i pieszym, informujemy członków Białaczowskiej Sekcji Cyklistów, że planowany na tem dzień rajd do Spały zostaje przełożony na dzień 27 sierpnia. Przewidujemy start wcześniej o godzinę a więc o godz 10. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie udziału bądź akces udziału do dnia 26 sierpnia. IV Rajd zakończymy na Piekielnym Szlaku wspólnym grillowaniem.

Informacja
Informacje EKG

Szanowni Państwo. W dniach15-17 sierpnia wystąpiły usterki w wyświetlaniu naszej strony. Spowodowane były zmianami technicznymi (zmiana serwera).Sukcesywnie staramy się przywracać utracony materiał. Dementujemy też plotki jakoby nastąpił atak hakerski czy ktoś wywierał na nas wpływ. Tak nie jest i miejmy nadzieję że nie będzie. Pozostajemy neutralni i obiektywni.
Przepraszamy za usterki i wracamy do pracy.


Redakcja EKG-Białaczów
Młodzi mistrzowie z naszej gminy

W dniach 08-13.08.2016 na Stadionie Olimpijskim w Słubicach, rozegrany został 32 finał turnieju im.Stanisława Tymowicza ,,Piłkarska Kadra Czeka". Turniej ten jednocześnie jest mistrzostwami Polski LZS chłopców kat U15 .
W tym silnie obsadzonym i wyczerpującym turnieju (6 meczów w ciągu 5 dni) województwo łódzkie ,po wygranych wcześniej eliminacjach,reprezentował zespół LKS CERAMIKA OPOCZNO rocznik 2001,który zdominował te rozgrywki.Chłopcy prowadzeni przez duet trenerów, Marcina Pierwołę i Adriana Popeckiego, nie dali nawet cienia szansy swoim przeciwnikom z innych województw i pewnie sięgnęli po najwyższy laur wygrywając wszystkie 6 meczów ,zdobywając w nich 44 i tracąc zaledwie 5 bramek W mistrzowskiej ekipie zagrało aż trzech chłopców z naszej gminy ; mieszkaniec Białaczowa Jan Świątek (nr 1 bramkarz) ,mieszkaniec Zakrzowa Dawid Dolot (nr 9 napastnik) i mieszkający w Parczowie Konrad Wiktorowicz( nr 6 środkowy pomocnik) .Chłopaki dzięki wielkiej determinacji i ciężkiej pracy spełniają swoje wielkie sportowe marzenia i udowadniają ,że mieszkańcy niewielkich miejscowości też mogą walczyć o najwyższe cele i co najważniejsze cele te osiągać.


Autor:Karol Świątek
Z listów do Redakcji
Informacje EKG

,,Panie Zbigniewie. Za pośrednictwem ,,EKG-Białaczów" wyrażam swoje oburzenie na zachowanie urzędników UG Białaczów a konkretnie osób które mają w nadzorze organizację ,,święta gminy" , które jak to wcześniej bywało, organizowane były pod hasłem ,,Dni Białaczowa". Przeglądam prawie codziennie Waszą stronę internetową jak i stronę UG Białaczów i nie widzę żadnej informacji na temat terminu i programu naszego święta. Piszę ,,naszego" bo jest to święto mieszkańców i dla mieszkańców gminy. Pytam wiec, kto i jakim prawem przekształcił to nasze święto w festyn. Czy ktoś , kto podjął decyzje że ,,Dni Białaczowa" będą od dwóch lat festynem , konsultował to z suwerenem czyli wyborcami , czyli mieszkańcami? Pisał Pan że ,,festyn" ma się odbyć w tym roku pod koniec sierpnia. Zbliża się koniec sierpnia i nie widać żadnej informacji na ten temat choć można przeczytać ze za dwa tygodnie odbędą się turnieje sportowe, rajd rowerowy i pieszy. Skoro tak błahe informacje publikuje się z wyprzedzeniem dwutygodniowym, to dlaczego lekceważy się mieszkańców i nie podaje informacji o festynie? I na koniec. W ramach mojego i mojej rodziny, protestu, niezadowolenia, w tym roku nie będziemy uczestniczyć w festynie
JR z rodziną"

Nadzór konserwatorski wielkiego brata

,,Chcieć to nie zawsze móc" , ta sentencja ma szczególne odniesienie do procedur związanych z remontem własnego domu,pomieszczenia gospodarczego,wymiany pokrycia dachowego czy wycięcia na swojej działce drzewostanu. Z każdej strony obserwuje nas wielki brat z rodziną. Jakże aktualna jest ta metafora w sytuacji kiedy od kilku lat nieruchomości położone w Białaczowie i w niektórych jej satelitarnych sołectwach, wpisane zostały do rejestru zabytków. Bezpośredni nadzór nad wszelkimi remontami tychże nieruchomości sprawuje nazywany przeze mnie wielkim bratem, Wojewódzki Konserwator Zabytków. To głowa rodziny, która ma się zatroszczyć o wygląd naszych domów i działek. Prawą ręką rzeczonego wielkiego brata jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który ma decydujący głos w sprawie stanu technicznego naszej nieruchomości. Po drodze jest jeszcze ochrona środowiska, wydział geodezji,stacja sanitarno-epidemiologiczna,zakład energetyczny,odpowiednie wydziały urzędu administracyjnego i już możemy się zabierać do remontu lub budowy. No ale jeszcze trzeba dostarczyć z sądu wypis że jesteśmy właścicielami działki lub nieruchomości. A co jeśli nieruchomość ma kilku właścicieli? No właśnie, byłbym zapomniał. Trzeba zatrudnić do nadzoru wykwalifikowanego kierownika budowy, który ma szczególne uprawnienia do prowadzenia prac przy budowie czy remontu w strefie zabytkowej. Na koniec ,,stosowne opłaty" za zezwolenia i protokoły i nareszcie można. Wszystkie te procedury ograniczałby się do formalnych zgłoszeń zgodnie z liberalizacją prawa budowlanego, ale nas czyli mieszkańców gminy obowiązują szczególne zobowiązania bo nasze domostwa zostały wpisane w rejestr zabytków w strefie ścisłej lub ograniczonej. O korzyściach z tego tytułu nie będę się wypowiadał bo nie jestem kompetentny. Wady tego stanu są widoczne okiem i rozumem każdego z nas. Właścicielom nieruchomości położonych w naszej gminie przybyło więcej zakazów i nakazów. Wspomniany wcześniej wielki brat czyli Wojewódzki Konserwator Zabytków z dotychczasowej praktyki nie wykazał się, w nie tylko mojej ocenie, pomocną stroną. Doświadczyli to na własnej skórze;dzierżawca pałacu , który miast być edukowany przez Konserwatora został ukarany wielomilionową karą, (CZYTAJ WIĘCEJ)


Strona 1 z 66 1 2 3 4 > >>
Zegar & Kalendarz
Opoczno.info
Hitler w Białaczowie?
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gniazdo Rodzinne
Zamek i pałac
Zamek
Pałac Platerów
Powstanie Styczniowe
Oficjalna strona miasta Opoczno
PLATEROWIE
MUZEUM
Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 - Aztec Theme by: PHP-Fusion Themes