Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów.
News Search:
Strona Główna · Historia - czy Hitler był w Białaczowie? · Znani z Białaczowa · Artykuły · Download · Linki · Galeria · OGŁOSZENIALipiec 21 2024 09:29:44
Obecny adres IP
100.28.0.143
Nawigacja
Statut
Ogłoszenia drobne
Strona Główna
Pogoda - Białaczów
Historia - czy Hitler był w Białaczowie?
Oświadczenie
LKS Białaczów
Kontakt
Szukaj
OGŁOSZENIA
Archiwum newsów
NASZE INICJATYWY
NOSTALGIA BAND
Ostatnie Artykuły
"Przeniknąć siebie...
Melancholia końca r...
Diagnoza stanu rzeczy.
Stracone pokolenie?
Nasze dzieci - nasz...
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 327
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Uloni1
Orkiestra dęta
Najnowszy Album


Parczów
Losowa fotografia
Zaprzyjaźnione strony
Szkoła Podstawowa w Białaczowie
Szkoła Podstawowa - Miedzna Drewniana
BIP
Zespół muzyczny ,,Nostalgia Band-Białaczów
23 Posiedzenie Rady Gminy- oceny, analizy,ciekawostki
Informacje EKG

Ad. 4. Informacja Wójta z realizacji zadań inwestycyjnych w I-półroczu 2016 r.
W punkcie tym głos zabrał Wójt Gminy Białaczów Jacek Reszelewski, który poinformował o następujących działaniach podjętych między sesjami:
Styczeń, Luty:
- od początku roku dokonywano napraw dróg gminnych we wszystkich miejscowościach,
- wykonywano prace przy konserwacji zieleni,
- wykonywano częstych napraw sprzętu mechanicznego,
- zabezpieczano dachy na budynkach użyteczności publicznej (Skronina, Miedzna Drew., Parczówek, Białaczów, Petrykozy).
- dokonywano częstych napraw urządzeń kanalizacyjnych.
Marzec:
- został złożony wniosek z rezerwy MEN o dotację na zakup pomocy dydaktycznych i na zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczną.
- rozpisano postępowanie na zakup kruszywa na drogi,
- wykonany został PSZOK,
- dokonywano napraw systemu kanalizacji (remonty pomp i naprawy silników do pomp i naprawy silników do pomp),
- rozdano na terenie gminy około 150 t. jabłek,
- wykonany został projekt na budowę tzw. białej drogi w Parczówku.
- wykonano projekt dachu sali gimnastycznej w Petrykozach, wartość kosztorysowa to ok. 200 tys. zł. 50% to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
- przygotowana została kampania mająca na celu odbiór azbestu ta rok bieżący,
Kwiecień:
- odbudowano drogę na ul. Szkolnej i wykonano dokumentację kosztorysową,
- rozstrzygnięto przetargi na zakup emulsji i kruszywa,
- wykonano konserwację i wymianę urządzeń na hydroforni w Żelazowicach,
- na bieżąco wykonywano napraw dróg gminnych,
- usuwano usterki sieci kanalizacyjnej,
- rozpoczął się remont drogi powiatowej Parczówek - Petrykozy którą współfinansujemy,
- zakupiono kruszywo i kostkę z funduszu sołeckiego,
- zakończono akcje bieżącego wykaszania traw,
- złożono wniosek na zakup sprzętu gaśniczego,
- złożono wniosek na informatyzacje urzędu,
- otrzymaliśmy dofinansowanie na wynagrodzenia dla animatorów na orliku,
- otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. 100.000 zł. na remont dachu w Petrykozach,
- złożono trzy wnioski na przebudowę dróg na terenie gminy tj. Parczówek - Kuraszków, Parczówek tzw. biała droga i droga w Parczowie,
Maj, Czerwiec:
- wspólnie z Biblioteka zorganizowano piknik disco-polo,
- opracowano projekt strategii rozwoju Gminy Białaczów na lata 2016-2020, który został poddany pod konsultacje społeczne, oraz opiniowany był przez odpowiednie instytucje,
- na piekielnym szlaku byliśmy współorganizatorem imprezy integracyjnej "Mama, Tata i Ja"
- otrzymaliśmy informacje, że pozytywnie rozpatrzono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych w celu podniesienia jakości pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęcia rewalidacyjne,
Wójt poinformował o pracach nad wnioskiem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białaczowie, który będzie składany w ramach RPO Województwa Łódzkiego oraz nad wnioskiem który będzie składany do WFOŚiGW w Łodzi o wsparcie działań związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
Inwestycje wykonane i prognozowane do realizacji:
- zakup i budowa przepustu na rzece Drzewiczce w Petrykozach,
- remont dachu nad salą gimnastyczną w Petrykozach,
- zjazd w Miedznej Drewnianej z drogi wojewódzkiej,
- wykonano przepust na ul. Szkolnej w Białaczowie,
- wykonano zbiornik na paliwo,
- przebudowa drogi w Kuraszkowie,
- wykonano projekt na oświetlenie w Sędowie, Skroninie, Parczówku, Wąglanach, Zakrzowie i w Kuraszkowie,
- projekt na oświetlenie w Białaczowie i w Miedznej Drew. - dalsze odcinki,
- wykonano projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Miedznej Drewnianej,
- projekt drogi Białaczów - Ossa,
- jesteśmy na etapie projektowania sieci kanalizacyjnej w Zakrzowie, Skroninie i w Sędowie,
- jest ważne pozwolenie do kwietnia przyszłego roku na wykonanie bieżnika i skoczni koło orlika,
- przebudowa drogi w Petrykozach - środki zostały przekazane w ramach funduszu sołeckiego,
- trwa przebudowa chodnika na ul. Kościelnej, będzie rozbudowywany fragment chodnika na ul. Partyzantów,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Skronina - środki z funduszu sołeckiego,
- opracowanie dokumentacji siłowni zewnętrznej w Żelazowicach - środki z funduszu sołeckiego,
- z funduszu sołeckiego przeznaczono środki na opracowanie parkingu w Żelazowicach,
- przeznaczono środki z funduszu sołeckiego na wykonanie placu zabaw w Sobieniu
- planowana jest przebudowa drogi gminnej Kuraszków - Parczówek - pod warunkiem otrzymania środków zewnętrznych,
- planowana jest przebudowa drogi wewnętrznej w Waglanach - dalszy odcinek,
Następnie Wójt Gminy przedstawił informacje na temat wydatków ze środków funduszu sołeckiego za I - półrocze 2016 r. - która stanowi załącznik nr 6 do protokołu, oraz informację na temat wydatków w Urzędzie Gminy Białaczów od stycznia do czerwca 2016 r. - które przedstawia załącznik nr 7 do protokołu.
Na koniec swojej wypowiedzi Wójt poinformował na temat dochodów ze świetlic wiejskich za pierwsze półrocze 2016 roku - informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 5. Zapytania i Interpelacje Radnych

Przewodniczący Rady Z. Prusek poinformował, że odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania linii brzegowej zbiornika w Miedznej Murowanej i zwrócił się do Wójta z pytaniem o plany naszej gminy w tej kwestii.
Wójt J. Reszelewski - poinformował o planach związanych z wykorzystaniem linii brzegowej zbiornika w Miedznej Murowanej między innymi zaprojektowaniem szlaku nording - walking. Szlak miałby swój początek w Miedznej Murowanej a kończyłby się w miejscowości Nadole. Planowane jest kilka miejsc w których będzie można odpocząć oraz dwa miejsca na plażę. Planowana jest również budowa pomostu oraz pole namiotowe i biwakowe. Na realizację tego zadania gmina będzie się starać o środki zewnętrzne.
Radna E. Lasota - zwróciła się z pytaniem czy to jet wspólna inwestycja Gmin Żarnów i Białaczów.Wójt J. Reszelewski - poinformował, że są to dwa różne zadania.
Radny A. Martyka - poinformował, że na poprzedniej sesji zwracał się z pytaniem do Wójta w sprawie skweru na Placu Wolności. 19 marca pismo złożył w sekretariacie, pismo uzupełniające złożył 31 marca. Zwrócił się z pytaniem jak wygląda postępowanie w tej sprawie, oraz w sprawie planowanej zatoczki. Kiedy będzie wykonany remont stawu w Białaczowie, oraz wnioskował, żeby protokół z danej sesji przesyłać radnym, żeby każdy mógł się zapoznać przed jego przyjęciem.
Wójt J. Reszelewski - w odpowiedzi poinformował, że na zatoczkę Urząd Gminy nie ma środków finansowych, żeby móc wykonać to zadanie. Odnosząc się do pytania w sprawie stawu poinformował, że na to zadanie nie ma kosztorysu inwestorskiego.
Przewodniczący Rady Z. Prusek - poinformował, że nie przychyla się do wniosku Radnego A. Martyki w sprawie przesłania radnym protokołu w materiałach na sesję.
Radna E. Lasota - zwróciła się z pytaniem czy projekt strategii był zlecany do opracowania firmie zewnętrznej.
Wójt J. Reszelewski - poinformował, że wykonanie projektu strategi nie było zlecane firmie zewnętrznej, natomiast wykonanie dokumentu dot. studium wykonalności na oczyszczalnię ścieków wykonywała firma zewnętrzna.
Radny Z. Wereszka - oświadczył że w związku ze zdawkowymi informacjami związanymi z inwestycjami na terenie sołectwa Parczówek zwraca się z wnioskiem o udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na pytania dotyczące planowanych inwestycji w w tej miejscowości - pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, Radny złożył w/w pismo do Wójta Gminy.
Następnie radni E. Lasota, A. Martyka, W. Świtkowski, Z. Wereszka złożyli interpelację dotyczącą projektu pn. Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne" - pismo stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, Radni złożyli w/w pismo do Wójta Gminy.
Odpowiedź na powyższe wnioski zostanie radnym udzielona na piśmie.

Ad. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor Szkoły podstawowej w Białaczowie Beata Piotrowska – w pierwszej kolejności poinformowała o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów. Poinformowała, że Gmina Białaczów w Powiecie ma najwyższe miejsce z wyników sprawdzianów.
Szkoła Podstawowa w Białaczowie jest największa szkołą w gminie liczy 190 uczniów. Liczba uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu wynosi 23, wyniki sprawdzianu w szkole utrzymują się trzeci rok w czwartym staninie – najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli z języka angielskiego 72,7%. Dyrektor mówiła, że szkoła musi popracować nad matematyką, która zaniża poziom - osiągnięty wynik ze sprawdzianu to 41,1% natomiast z języka polskiego 73,3%
Drugi rok realizowany jest w szkole program edukacja przez naukę w szkole. W bieżącym roku szkolnym zgłoszone zostały dwie innowacje pedagogiczne z języka polskiego i edukacja przez szachy w szkole.
Następnie Dyrektor S.P. w Białaczowie mówiła o zrealizowanych konkursach w których brały udział uczniowie oraz o współpracy szkoły z rodzicami.
Na koniec Dyrektor poinformowała o uczniach którzy osiągnęli w roku szkolnym 2015/2016 z przedmiotów lekcyjnych najwyższą średnią ocen.
Radny M. Franaszczyk – wnioskował do Wójta o poprawienie chodnika do szkoły.
Dyrektor SP Białaczowie B. Piotrowska – poinformowała, że jest plan aby od 1 września 2016 została zamykana brama na teren szkoły, ponieważ rodzice wjeżdżają samochodami na ogrodzony teren co stanowi zagrożenie bezpieczeństwu uczniów.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej Mariola Zalega – poinformowała że do szkoły uczęszcza 126 uczniów. Szkoła realizuje zadania statutowe.
Szkoła Podstawowa w Miedznej Drew. po wynikach sprawdzianu mieści się w wysokim 7 staninie. Liczba uczniów którzy pisali sprawdzian było 14, z języka polskiego osiągnięto 82,5% z języka angielskiego79,5% natomiast z matematyki 54,3 %.
Dyrektor mówiła, że w szkole jest sześciu stypendystów naukowych, oraz trzech uczniów ze średnią 5,45. Szkoła brała udział w 11 konkursach, gdzie zdobywała 1 i 2 miejsca, brano również udział w projekcie „Książki naszych marzeń”.
Radna B. Wilk – zwróciła się z pytaniem czy w szkole realizowane są innowacje pedagogiczne.
Dyrektor M. Zalega – poinformowała, że szkoła bierze udział w różnych projektach i konkursach lecz nie realizuje żadnych z innowacji pedagogicznuych.
Przedstawiciel Szpitala R.Grzesiński – zachęcał dyrektorów szkół do realizacji projektu badań postaw wady ciała.
Radna E. Lasota – zwróciła się z pytaniem jaka jest frekwencja uczęszczania dzieci do szkoły.
Dyrektor M. Zalega - poinformowała, że nie jest to 100% ale w SP nie zdarzają się wśród dzieci wagary.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach Elżbieta Jaroszyńska – zabierając głos poinformowała, że Szkoła w Petrykozach liczy 114 uczniów. Są uczniowie klas 6 ze średnią 4,75% a najlepszy uczeń szkoły osiągnął średnią ocen 5,82%. Szkoła po wynikach sprawdzianu mieści się w najwyższym 9 staninie. Sprawdzian szóstoklasistów SP w Petrykozach pisało 7 uczniów a jego wyniki przedstawiają się następująco:
język polski - 87,1%, matematyka - 74,3%, język angielski - 94,6%
Bardzo dużo uczniów kl IV-VI są to uczniowie ze średnią 4,75%. Szkoła brała udział w wielu projektach np. „Książki naszych marzeń”. Już drugi rok bierze udział w szlachetnej paczce. SP w Petrykozach otrzymała również certyfikat „Wiarygodna szkoła”. Bieżący rok szkolny dla Szkoły był rokiem udanym.
Dyrektor złożyła podziękowanie za rozpoczęcie remontu dachu na sali gimnastycznej w Petrykozach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skroninie Jacek Stępień – poinformował, że do szkoły do Skroniny uczęszcza 94 uczniów.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów SP w Skroninie plasują się na wyżej średniej 6 staninie.
Sprawdzian pisało11 uczniów, z języka polskiego osiągnięto 77,5%, z matematyki 57%, natomiast z języka angielskiego 70%.
W szkole realizowany jest projekt edukacji ekologicznej oraz realizowany jest dla wszystkich Szkół Podstawowych projekt nauki pływania. Dyrektor poinformował również o realizowanych projektach przez Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA działający przy SP w Skroninie.

Dyrektor Gimnazjum w Białaczowie Anna Smolarczyk – poinformowała, że w roku szkolnym 2015/2016 pracowało 27 nauczycieli, zrealizowano 330 godzin dydaktycznych 1 uczeń nauczany był indywidualnie. W szkole naukę realizują uczniowie w kl. sportowej i w klasie artystycznej.
W tym roku szkolnym egzamin pisało 72 uczniów. Szkoła osiągnęła średnie wyniki. Bardzo dobrze wypadł egzamin z języka polskiego i języka angielskiego. Najniższy wynik wypadł z matematyki.
Język polski - 66%, Historia WOS - 53%, Matematyka - 37%, Przedmioty Przyrodnicze - 45%, język angielski - 63% podstawa, 48% - rozszerzenie, Język niemiecki - 43%.
W Gimnazjum jest zapewniona uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest to zadanie wymagające w gimnazjum dużej uwagi. Zmniejszyła się znacznie liczba interwencji wychowawczych, między innymi wpływ na to miały dodatkowe zajęcia w klasie sportowej i artystycznej. Problem palaczy w szkole ograniczył się do kilku osób.
Dużym sukcesem szkoły jest udział uczniów w różnego rodzaju konkursach
W szkole realizowane są trzy innowacje pedagogiczne:
Dyrektor również mówiła, że nauczyciele starają się przyglądać zainteresowaniom uczniów. W ramach UKS SUPLES, który działa przy Gimnazjum szkoła stara się pozyskiwać środki na realizację zadań sportowych i turystycznych. Obecnie realizowane są trzy projekty – dwa są to projektu z udziałem środków z Gminy Białaczów, natomiast jeden środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie Izabela Wiktorowicz – złożyła podziękowania za inicjatywy przy współpracy z biblioteką.
Radny A.Martyka – na początku roku szkolnego 2015/2016 utworzono klasę sportową – zwrócił się z pytaniem jak obecnie wygląda sytuacja w tek klasie.
Dyrektor Gimnazjum A. Smolarczyk – w klasie sportowej wszyscy uczniowie wytrwali dodatkowo 1 uczennica w kl. II chce dołączyć do klasy sportowej. Sukces wychowawcy klasy jest widoczny już teraz. Jak na razie uczniowie biorą udział w rozgrywkach sportowych.
Następnie Dyrektor mówiła o osiągnięciach uczniów Gimnazjum i o najzdolniejszych Gimnazjalistach, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen oraz o uczniach, którzy zostali wyróżnieni za osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Kierownik Domu Dziennego Pobytu SENIOR WIGOR Marzena Grzesińska – złożyła szczególne podziękowania dot. współpracy Szkół z Domem Dziennego Pobytu SENIOR WIGOR.

W związku z odejściem Dyrektora Szkoły Podstawowej Pana Jacka Stępnia do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie, którą od 1 września będzie zarządzał Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Radnych oraz Wójt złożyli podziękowania za wieloletnią współpracę z samorządem Gminy oraz wręczono kwiaty i skromny upominek.
Dyrektor SP w Skroninie J. Stępień – podziękował za dotychczasową współpracę i za docenienie jego pracy.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5-minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.


Ad. 7. Informacja Dyrektora GBP w Białaczowie z działalności placówek kulturalnych

W punkcie tym głos zabrała Pani I. Wiktorowicz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, udzielając informacji z działalności bibliotek Gminy Białaczów w 2015 roku, informacja stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 11.
Po przedstawieniu sprawozdania Dyrektor GBP I. Wiktorowicz - złożyła serdeczne podziękowania za dobrze układającą się współpracę z samorządem.
Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – podziękował Pani Dyrektor za współpracę.

Radny A. Martyka - również złożył serdeczne podziękowania Pani Dyrektor za wykonywaną pracę oraz zwrócił się z pytaniem czy zgłaszają się do biblioteki czytelnicy w godzinach popołudniowych.
Radna E. Lasota - dołączyła się do podziękowań. Poinformowała, że biblioteka tętni życiem. Zapytała również o filię biblioteki w Petrykozach, w sprawie dotyczącej wykonywania przez bibliotekę funkcji świetlicy szkolnej co wiąże się z odpowiedzialnością w momencie jak doszło by do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia.
Dyrektor GBP I. Wiktorowicz - poinformowała, że biblioteka bierze na siebie tę odpowiedzialność, pobyt dzieci w bibliotece jet za zgodą rodziców
Radny T. Brzeski - wyjaśnił, że na świetlicy podczas zajęć uczniowie są pod opieką nauczyciela, natomiast po godzinach lekcyjnych przebywają za zgoda swoich rodziców.

Ad. 8. Podjęcie uchwał

- projekt uchwały Nr XXIII/116/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2015 r.
Radny M. Franaszczyk – poinformował,że w dniu 20 czerwca 2016 Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji większością głosów w/w projekt zaopiniowała pozytywnie.
Skarbnik Gminy I.Wilk – odczytała Uchwałę Nr II/85/2016 Składu orzekającego RIO w Łodzi z dnia 10 maja 2016 r w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminyu Białaczów z wykonania budżetu za 2015 - uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W wyniku głosowania :
za głosowało11 radnych
przeciw głosował 1 radny
3 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA Nr XXIII/116/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za 2015 r.
uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 13

- projekt uchwały Nr XXIII/117/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Przewodnicząca K. Rewizyjnej J. Pawłowska – poinformowała że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 31 maja 2016 Komisja podjęła uchwałę w sprawie absolutorium i wystąpiła z wnioskiem do Rady o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Białaczów.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę Nr II/136/2016 Składu orzekającego RIO w Łodzi z dnia 7 czerwca 2016 r w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białaczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy - uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Radna E. Lasota – mówiła, że dzisiaj Rada ma ocenić działalność finansową gminy, a więc oceniać działalność organu wykonawczego czyli Wójta za wykonanie budżetu za 2015 r. Rada ma ocenić czy budżet był wykonany zgodnie z rzetelnością i celowością.
Rada Gminy ma prawo ocenić plan budżetu jak również jego wykonanie. Uważam, że ten budżet był budżetem rozpaczy, wołania o inwestycje, których nie spełniono np. dofinansowania na oczyszczalnię co wyniosiło ponad 3 mln zł. (pożyczka plus dotacja). Uważam, że te środki zostały zaprzepaszczone. Plan nie był wykonywany należycie, pełno było improwizacji. Pożyczka na dopięcie budżetu, pożyczka na fotowoltaikę. Bierzemy pożyczki, a nie ma przedsięwzięć na zwiększenie dochodów. Nieprawda, że termin na zrealizowanie oczyszczalni był do końca marca bo był do końca czerwca. Wydaje mi się, że to wynika z niewiedzy i braku kompetencji. W naborze wniosków w Urzędzie Marszałkowskim przeszło 96 wniosków, zakwalifikowano 93 z tego z dwoma zostały rozwiązane umowy i jedną z nich jest Gmina Białaczów. Przypominam sobie jak szybko realizowany był projekt dot. odnawialnych źródeł energii, jak szybko był realizowany projekt na halę sportową, który nie jest realizowany. W samorządach obowiązuje zasada ciągłości działań, to że nie jest zrobiony projekt na staw to trzeba go zrobić.
Radny M. Franaszczyk – poinformował, że w dniu 20 czerwca 2016 Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji większością głosów w/w projekt zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie do przedmiotowej uchwały. W wyniku głosowania :
za głosowało11 radnych
przeciw głosowało 4 radnych
Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr XXIII/117/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.
uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 15

- projekt uchwały Nr XXIII/118/2016 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie
Kierownik GOPS T. Łukasik – poinformowała z czego wynika zmiana Statutu GOPS. Doszły takie jak program 500 plus, Karta dużej rodziny czy dodatek energetyczny, które muszą być odzwierciedlone w Statucie.
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W wyniku głosowania :
Za opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie.
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA Nr XXIII/118/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białaczowie
uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 16

- projekt uchwały Nr XXIII/119/2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Białaczów.
Pracownik UG G. Owsińska - poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów wprowadzono jednolite zasady rekrutacji. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci i uczniów z poza obwodów tych szkół.
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W wyniku głosowania :
Za opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie.
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA Nr XXIII/119/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Białaczów.
uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 17

- projekt uchwały Nr XXIII/120/2016 w sprawie organizacji zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Gminy Białaczów.

Skarbnik I. Wilk – poinformowała że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła możliwość zapewnienia przez Gminę wspólnej obsługi w szczególności finansowej i organizacyjnej. W celu zapewnienia obsługi Wójt uznał za zasadne prowadzenie wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej Gminy Białaczów - Dom Dziennego Pobytu "Senior - WIGOR". Wspólną obsługę Domu Dziennego Pobytu wykonywać będą pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Białaczów. Taki sposób przyniesie efekt finansowy i organizacyjny.
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie. W wyniku głosowania :
Za opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie.
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA Nr XXIII/120/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016
w sprawie organizacji zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej dla jednostki budżetowej Gminy Białaczów.
uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 18

- projekt uchwały Nr XXIII/121/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego

Przedstawiciel Szpitala R. Grzesiński – poinformował, że Szpital zwrócił się z pismem do Gminy Białaczów o dofinansowanie sprzętu do rehabilitacji w wysokości 15.000 zł. To przedsięwzięcie jest kierowane pod kontem mieszkańców. Te usługi nie są w oparciu o żaden kontrakt. Inne Gminy są zainteresowane do uczestnictwa w takich zamierzeniach. Mówił, że ten projekt nie ma żadnych wad bo byłyby to usługi bezpłatne skierowane do mieszkańców gminy.
Radny M.Franaszczyk – jakie środki Szpital zamierza przeznaczyć na sprzęt?
Przedstawiciel Szpitala R. Grzesiński – ze swojej strony gwarantujemy kadrę i usługi. Te usługi w okolicy nie są świadczone w takim zakresie jakie my planujemy. Po stronie Gminy jest zapewnienie 15.000 zł. na sprzęt do rehabilitacji. Mamy zamiar pozyskać pacjentów, którzy od nas odeszli, świadczenia te nie będą powiązane kontraktem z NFZ.
Radny T. Brzeski – skoro te usługi nie są finansowane przez NFZ, to jeżeli w przyszłości nie otrzymacie kontraktu, to jak długo chcecie świadczyć te usługi?
Przedstawiciel Szpitala R. Grzesiński – chcemy, żeby pacjenci do nas wrócili, dotąd to będzie funkcjonowało dokąd będzie wola współpracy Gminy i Szpitala.
Pan Rober Grzesiński szeroko poinformował na temat konkurencji i dał przykład pierwszej pomocy udzielonej dla pacjenta przez zakład prywatny.
Radna M. Paduszyńska – jaka była frekwencja badań postaw wady ciała wśród dzieci?
Przedstawiciel Szpitala R. Grzesiński – było bardzo mało osób, dzieci nie było żadnych.
Radna M. Paduszyńska – od kiedy by ruszyła rehabilitacja?
Przedstawiciel Szpitala R. Grzesiński – to jest pytanie do państwa, kiedy dacie pieniądze na ten cel.
Radna E. Lasota – poinformowała, że cieszy się, że Szpital ma takiego menadżera i uważa, że potrzebna jest taka placówka, która będzie świadczyć usługi rehabilitacyjne. Mówiła, że ten projekt uchwały powinien się znaleźć na komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, potrzeba rehabilitacji jest wielka. Pytała jaki będzie status tej placówki, jak ona jako mieszkanka Gminy Białaczów mogłaby z tego skorzystać jeżeli zadeklarowana jest w niepublicznej placówce opieki zdrowotnej.
Przedstawiciel Szpitala R. Grzesiński – korzystanie z usług rehabilitacji będzie w oparciu o skierowanie przez lekarza. Mówił, że Jego zamysłem jest że jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z tej usługi, to będzie mógł bez złożenia deklaracji.
Radny M. Franaszczyk – Pana głównym celem jest ściągnięcie ludzi do ośrodka a powinno być dobro ludzi.
Sołtys Białaczowa B. Zielińska – zwróciła się z pytaniem jaki to będzie sprzęt, jeżeli to będzie tylko 15.000 zł.
Wójt Jacek Reszelewski - zwrócił się z pytaniem jakiego rodzaju to będzie sprzęt, nowy czy używany?
Przedstawiciel Szpitala R. Grzesiński – poinformował, że za przeznaczoną przez Gminę dotację będzie zakupiony nowoczesny aparat z całym pakietem do elektroterapii, nowoczesny aparat do ultradźwięku, nowoczesny aparat do laseroterapii, sonda, stolik pod aparaturę, kabina do ćwiczeń z pełnym osprzętem, stół rehabilitacyjny do masażu. Jest to nowoczesny sprzęt do kompleksowej rehabilitacji.
Po omówieniu powyższego spraw Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie do przedmiotowej uchwały. W wyniku głosowania :
Za opowiedziało się 15 radnych – jednogłośnie.
Uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA Nr XXIII/121/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego
uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 19

- projekt uchwały Nr XXIII/122/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Głos zabrała I. Wilk Skarbnik Gminy Białaczów informując na temat zmian w budżecie gminy, które stanowią załącznik do powyższego projektu uchwały.
Radny M. Franaszczyk – poinformował że na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 20 czerwca 2016 r. członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek zarządził głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
W wyniku głosowania
Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych
Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr XXIII/122/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
uchwała stanowi integralną część protokołu jako załącznik Nr 20


- projekt uchwały Nr XXIII/123/2016 w sprawie zmiany WPF na lata 2016 - 2025
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z Prusek zarządził głosowanie:
W wyniku głosowania:
15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały,
Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr XXIII/123/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025
uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 21

- projekt uchwały Nr XXIII/124/2016 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Białaczów na lata 2016-2020"

Radny Z. Wereszka – zwrócił się z pytaniem do Pani A. Kaźmierczyk Kierownika Referatu w UG czy sprawdziła ilu przedsiębiorców wypełniło ankiety dotyczące przedmiotowej strategii.
Kierownik Referatu w UG A. Kaźmierczyk – poinformowała, że wypełniło 12 przedsiębiorców, reszta ankiet nie została zwrócona. Mówiła, że dokument w miarę potrzeb będzie aktualizowany.
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z Prusek zarządził głosowanie:
W wyniku głosowania:
15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały,
Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr XXIII/124/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Białaczów na lata 2016-2020"
uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 22

- projekt uchwały Nr XXIII/125/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białaczów

Pracownik UG M. Prusek – poinformował na temat zmian jakie są uwzględnione w tym dokumencie.
Radny M. Franaszczyk – poinformował że na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 20 czerwca 2016 r. członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie w/w projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z Prusek zarządził głosowanie:
W wyniku głosowania:
15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały,
Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr XXIII/125/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Białaczów
uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 23

- projekt uchwały Nr XXIII/126/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pracownik UG M. Prusek – poinformował, że całość regulaminu i przedmiotowej uchwały przyjmuje zakres zbierania odpadów na terenie gminy.
W związku z brakiem pytań do przedmiotowej uchwały Przewodniczący Rady Gminy Z Prusek zarządził głosowanie:
W wyniku głosowania:
15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały,
Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr XXIII/126/2016
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 22.06.2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
uchwała stanowi integralną cześć protokołu jako załącznik Nr 24


Ad. 9. Zapytania i wolne wnioski

Przewodniczący Rady Gminy Z. Prusek – poinformował, że Rada Gminy udzieliła absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 r. jest wiele wątpliwości ale te działania, które czyni Rada przy współpracy z Wójtem są dla dobra mieszkańców oraz złożył życzenia dla Wójta.
Wójt Jacek Reszelewski – podziękował za udzielone mu absolutorium oraz oświadczył, że będzie pracował dla potrzeb mieszkańców Gminy.
Następnie Wójt odniósł się do zarzutów Radnej E. Lasoty dot. oczyszczalni ścieków, informując, że mimo tego, że gmina otrzymała środki na ten cel, to firma która wygrała przetarg odstąpiła od podpisania umowy a po 14 dniach ogłosiła upadłość. Wyraził nadzieję, że wniosek, który będzie Gmina składać zostanie zaopiniowany pozytywnie i pozwoli na realizację przez Gminę wymienionej inwestycji.
Radny A. Martyka – zwracając się do Przewodniczącego, Radnych, Sołtysów mówił że lata 1997-2016 to cały okres jego działalności społecznej, poinformował że po Komisji Rewizyjnej, która miała miejsce 31 maja 2016 r. otrzymał tel. od Wójta, który używał niecenzuralnych słów, za wstrzymanie się od udzielenia absolutorium Wójtowi – wyraził swoje ubolewanie, że Wójt tak mu podziękował za wieloletnią pracę społeczną.
Wójt Gminy J. Reszelewski – poinformował, że każda rozmowa jest nagrywana przez operatorów komórkowych i zaprzeczył żeby tak się wypowiadał podczas wspomnianej przez radnego rozmowy telefonicznej, po czym opuścił salę obrad.
Radny Z. Wereszka – poinformował na temat bezdomnych psach w Parczówku na „Górach” oraz zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość przesunięcia godziny włączania i wyłączania świateł ulicznych.
Sołtys Parczowa M. Młynarczyk – zwróciła się z pytaniem czy będzie realizowany pomysł na pismo młodzieży z Parczowa dot. boiska plażowego.
Radna B. Wilk – poinformowała, że mieszkańcy gm. Białaczów zwracali się z zapytaniem w sprawie zdemontowanych płyt chodnikowych, ponieważ są zainteresowani ich odkupieniem bądź zabraniem, czy jest taka możliwość.
Przewodniczący Rady Z. Prusek - poinformował, że na pewno wszyscy w odpowiednim terminie otrzymają odpowiedzi na powyższe pytania

Ad. 10. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Białaczów

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXIII Sesji Rady Gminy Białaczów o godzinie 12:30.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Prusek
Protokołowała
Anna GołackaZródło: BIP Białaczów
Komentarze
msciciel dnia wrzesie� 21 2016 05:48:12
Kto tak nadużywa dobrego imienia pana radnego?
kajetan dnia wrzesie� 21 2016 19:54:35
,,Radna E. Lasota – mówiła, że dzisiaj Rada ma ocenić działalność finansową gminy, a więc oceniać działalność organu wykonawczego czyli Wójta za wykonanie budżetu za 2015 r. Rada ma ocenić czy budżet był wykonany zgodnie z rzetelnością i celowością.
Rada Gminy ma prawo ocenić plan budżetu jak również jego wykonanie. Uważam, że ten budżet był budżetem rozpaczy, wołania o inwestycje, których nie spełniono np. dofinansowania na oczyszczalnię co wyniosiło ponad 3 mln zł. (pożyczka plus dotacja). Uważam, że te środki zostały zaprzepaszczone. Plan nie był wykonywany należycie, pełno było improwizacji. Pożyczka na dopięcie budżetu, pożyczka na fotowoltaikę. Bierzemy pożyczki, a nie ma przedsięwzięć na zwiększenie dochodów. Nieprawda, że termin na zrealizowanie oczyszczalni był do końca marca bo był do końca czerwca. Wydaje mi się, że to wynika z niewiedzy i braku kompetencji. W naborze wniosków w Urzędzie Marszałkowskim przeszło 96 wniosków, zakwalifikowano 93 z tego z dwoma zostały rozwiązane umowy i jedną z nich jest Gmina Białaczów. Przypominam sobie jak szybko realizowany był projekt dot. odnawialnych źródeł energii, jak szybko był realizowany projekt na halę sportową, który nie jest realizowany. W samorządach obowiązuje zasada ciągłości działań, to że nie jest zrobiony projekt na staw to trzeba go zrobić." I co tu komentować?Brawo Pani Elu
OBSERWATOR dnia wrzesie� 22 2016 08:24:37
kajetan 11 radnych wójta głosowało" za" , a tylko 4 radnych było "przeciw" absolutorium dla wójta. Nie ma się co dziwić,że tak głosowano ponieważ przewodniczący rady skorzystał z fotowoltaiki (około 17000 zł), przewodniczący komisji budżetu i ..( około 96000 zł) i nasz wójt( około 94000 zł).To jest "dobra zmiana w naszej gminie ".A propo, w tym składzie rady gminy wójt z przewodniczącym rady mogą robić co chcą i robią (prywatny folwark).
msciciel dnia wrzesie� 22 2016 08:54:48
Brawo pani elu jak taka dobra obeznana to czemu pobiera dietę niech się jej zrzeknie a może pani radną nie było stać na założenie tych baterii i teraz buczy niech się pochwali co sama zrobiła ,,prywatny folwark,,nie opozycja w składzie cztero osobowym chce uzdrowić gminę jak bałagan ma u siebie !!!!!!
Radny dnia wrzesie� 22 2016 09:37:42
jak widzimy z protokołu w jaki sposób pan Wójt reaguje na krytykę że lekceważąco wychodzi z sesji to tylko pozazdrościć takiego gospodarza.Jest bardzo duże przekłamanie w słowach pana wójta a mianowicie w pkt.9 w wolnych wnioskach odniósł się do oczyszczalni że firma która wygrała przetarg zrezygnowała???? Co pan opowiada ile będzie pan jeszcze kłamał,nie było żadnego przetargu na rozbudowę oczyszczalni. Odsyłam do BIP gminy nie ma żadnych informacji na ten temat. KŁAMSTWO!!!!!!!!! Zresztą kto zrobi te przetargi a może już Pani Kierownik wyszkoliła się w tym zakresie i może coś pożytecznego zrobi dla gminy nie tylko bale hulanki i swawole smileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
ARGUS dnia wrzesie� 25 2016 19:58:46
Radny A. Martyka - również złożył serdeczne podziękowania Pani Dyrektor za wykonywaną pracę oraz zwrócił się z pytaniem czy zgłaszają się do biblioteki czytelnicy w godzinach popołudniowych.
Radna E. Lasota - dołączyła się do podziękowań. Poinformowała, że biblioteka tętni życiem.

W gwoli ścisłości powyższe stwierdzenia są już o dziwo nie aktualne. Biblioteka od początku września, ( wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ) czynna jest w godzinach 8-16 - dziwne posuniecie władz gminy i Pani Dyrektor mając na uwadze fakt, że dzieci uczące się w Opocznie bądź w Końskich po południu nie maja szansy na dostęp do biblioteki.
Wraz ze zmianą godzin otwarcia biblioteki, jest ona częściej zamknięta niż otwarta - ciekawe co robią te trzy Panie, które tam "pracują" ???
msciciel dnia wrzesie� 26 2016 05:13:42
Dobre wrażenie jak reszta tych radnych niestety obłuda obłuda radni nie powinni pobierać diet i wtedy byśmy oddzielili plewy od ziarna pensja wójta nie powinna być wyższa jak 6500zł ale cóż nie ma tu ludzi którzy by zrobili cos od serca oblepili urząd jak wszy i doją bo panstwowe gratulacje!!!!!
Radny dnia wrzesie� 26 2016 20:42:11
Fajnie sie dzieje Wójt swoje interesy Pan Sekretarz ten który tylko zajmuje się zwalnianiem i przyjmowaniem swoich, który inwestycji swojej pilnuje może czas na "zmianę klimatu" 😃i Pani Kierownik która tak miała uzdrowić gminę w finansach a tu nic nędza i Pan cichy Przewodniczący zawsze niewinny a najbardziej winny. I kto winny była władza tylko ze niestety trzeba mieć trochę pojęcia co to Samorząd i jak rządzić by coś dla mieszkańców zrobić. Najlepiej umie obecna Trójca zadłużać i zero inwestycji.
msciciel dnia wrzesie� 27 2016 05:22:54
Radny a może radna?Pochwal się swoimi osiągnięcimi na skale krajową z tego co wiem to ci drastycznie ich brak może marzy się posadzka wójta marzenia!!!!a może przewodniczącego rady gminy tez nie realne pozostaje tylko pluciem jadem i tyle w tym temacie a do byłej władzy lepiej nie wracać to dopiero była porażka!!!
msciciel dnia wrzesie� 29 2016 05:14:43
Aby w naszej gminie działo się dobrze trzeba zlikwidowac dwie szkoły niestety nie stać nas aby je wszystkie utrzymywać następnie lepsza sciągalnosc dłużników za wodę podatki gruntowe bo była władza dość chętnie umarzała podatki rolne!!!Następnie redukcja etatow pracowników gminnych bo jest ich troszkę za dużo ,obniżenie pensji wójta i diet radnych i tyle w tym temacie!!!
zbigniew dnia wrzesie� 29 2016 06:27:34
No,, mścieciel" zaskakujesz mnie z wpisu na wpis, ale ty razem wypowiedziałeś się konstruktywnie. Mamy wspólny postulat. Likwidacja szkoły to spora oszczędnośc. Ja jeśli miałbym pójść w tym kierunku, to w miejsce szkoły np w Skroninie, utworzyłbym szkołę zawodową w zawodzie murarz i mechanik samochodowy.Co do pozostałych Twoich postulatów to nie wypowiadam się bo nie znam szczegółów. Z innej beczki: Zaświeciło słońce nad projektem modernizacji stawu w centrum Białaczowa. Trzymamy kciuki za radnych którzy ten temat chcą przeforsować bo w komisjach mają przeciwników. Przypomnę że gotowy projekt leży w szafie już ponad 2 lata, a jest to ciekawy projekt. Wreszcie mielibyśmy mały, czysty akwen, z deptakiem wokół, podestami i ławeczkami. Gdyby jeszcze gmina była zasobniejsza to mogłaby wykupić działki należące do właściciela starej gorzelni.
msciciel dnia wrzesie� 29 2016 06:49:24
Adaptacja stawu ok ale pod warunkiem ze gmina połączy to z hermesem i będą z tego profity szkoła zawodowa tak do tego jeszcze wieczorowa czy zaoczna dla dorosłych !!!Gorzelnia dogadać się z włascicielami pomoc im to jest zabytek można powiedzieć wizytówką bo komin jest widoczny i ludzie mają sentyment a i procenty jeszcze się pamięta a tak to niszczeje niestety i gmina by skorzystała i właściciele może jakąś spółdzielnia kasa leży wystarczy chcieć a nie się zrec zgoda buduje a mądry radny radna mordą nic nie zbuduje tylko nerwy władzy rujnuje!!!!
kajetan dnia pa�dziernik 01 2016 06:59:26
Czy mógłby Pan Wójt dokonać oceny działu który ma się zajmować zdobywaniem funduszy na inwestycje i rozwój gminy. Bo jak na razie na 14 złożonych wniosków efektów żadnych.W drużynie która na 14 meczów zdobyła 0 punktów zmienia się trenera
msciciel dnia pa�dziernik 03 2016 05:01:57
Brak odpowiedzi lub milczenie tez jest odpowiedzią mam taką sugestie dla wójta ,,Końca właśc wstydu oszczędz,, mam jeszcze jedno pytanie czemu takie ciemności są w Bialłaczowie ale koło kolegi radnego wojcia jest widmo dziwne !?jak to jest!
zbigniew dnia pa�dziernik 03 2016 17:22:41
Co do ciemności w Białaczowie to dowiedzieliśmy się ze jest to problem przejściowy i dziś będzie rozwiązany. Była to kwestia techniczna związana z przestawieniem centralnych zegarów włączających oświetlenie. Oswietlenie będzie wczesniej włączane i gasło o godz 6,oo.
katolik dnia pa�dziernik 04 2016 09:46:06
Lepiej niech milczy nisz ma kłamać. Myśle ze pani która odpowiedzialna jest za inwestycje i pozyskiwanie funduszy to wielka ŚCIEMA niech zobaczy jak inni sąsiedzi pozyskują fundusze. Odnośnie zagospodarowania brzegu zbiornika w Miedznej tak hucznie zapowiadał co on zrobi a tu okazuje się że nawet nie kiwnął w tym kierunku. Pan Wójt z Żarnowa sam złożył wniosek na zagospodarowanie zalewu na kwotę około 5 mln zł, a nasz Wójt nic bo po co jeszcze zdąży żeby przed wyborami zabłysnąć. Może pora przypomnieć zobowiązania wyborcze jakie zaoferował wyborcom.
msciciel dnia pa�dziernik 05 2016 09:46:15
Ruszyło się w końcu gmina dostanie dofinansowanie hura!!!!!!!smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Opoczno.info
Hitler w Białaczowie?
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Gniazdo Rodzinne
Zamek i pałac
Zamek
Pałac Platerów
Powstanie Styczniowe
Oficjalna strona miasta Opoczno
PLATEROWIE
MUZEUM w OPOCZNIE
Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 - Aztec Theme by: PHP-Fusion Themes