Zaproszenie na 35 Sesję Rady Gminy Bialaczów
Dodane przez zbigniew dnia Czerwiec 16 2017 12:27:18
Informuję, że w dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Białaczowie, ul. Piotrkowska 12, 26 – 307 Białaczów odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Białaczów.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Białaczów.
4. Informacja Wójta Gminy Białaczów z realizacji zadań inwestycyjnych w I – półroczu 2017 roku.
5. Zapytania i Interpelacje Radnych.
6. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej z działalności placówek kulturalnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok
- udzielenia Wójtowi Gminy Białaczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- statutu Gminy Białaczów,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Białaczów,
- przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Białaczów.
- zmiany uchwały nr XXX/170/2017 Rady Gminy Białaczów w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białaczów w 2017 roku,
- zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Białaczów,
- zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029,
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Białaczów.

Przewodniczący Rady
Gminy
Zródło: www.bialaczow.pl (BiP)