KONSULTACJE SPOŁECZNE I ODPOWIEDZI
Dodane przez zbigniew dnia Marzec 12 2023 10:16:10
Konsultacje społeczne w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Białaczów
Szanowni mieszkańcy Gminy Białaczów!


W zawiązku z podjętą przez Radę Gminy Białaczów uchwałą w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Białaczów w sprawie nadania miejscowości Białaczów statusu miasta, zobowiązana jestem do przeprowadzenia badania ankietowego. Jednak przed wypełnieniem przez Państwa ankiet, chciałabym odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości w sprawie odzyskania praw miejskich przez miejscowość Białaczów.

Wraz z Radą Gminy mamy świadomość, że przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania.

W załączeniu przekazuję w Państwa ręce ankietę, którą należy wypełnić i przekazać do Urzędu Gminy Białaczów w terminie do 24 marca 2023 roku. Ankiety mogą wypełniać wszyscy mieszkańcy Gminy. Liczymy na Państwa zaangażowanie i przemyślane decyzje.

W razie potrzeby ankiety będą również dostępne u Sołtysów, w budynku Urzędu Gminy Białaczów i na stronie www.bialaczow.pl oraz bialaczow.biuletyn.net – w zakładce NADANIE PRAW MIEJSKICH MIEJSCOWOŚCI BIAŁACZÓW.

Wójt Gminy Białaczów

Barbara Goworek

Zarządzenie nr 0050/30/2023 Wójta Gminy Białaczów z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Białaczów, dotyczących nadania miejscowości Białaczów statusu miasta

Ogłoszenie Wójta Gminy Białaczów o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Białaczów dotyczących nadania miejscowości Białaczów statusu miast► ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA ODZYSKANIEM PRAW MIEJSKICH:

Powrót do wieloletniej tradycji i historii. Miejscowość posiadała prawa miejskie.
Białaczów jako miasto i tym samym cała gmina nie stracą możliwości ubiegania się o środki finansowe dostępne dla gmin wiejskich.
Wzrośnie ranga i znaczenie całej gminy Białaczów w powiecie oraz województwie.
Miasto stworzy lepsze warunki przedsiębiorczości.
Pojawią się nowe możliwości promocji miasta i gminy.
Zwiększy się atrakcyjność i prestiż Białaczowa w oczach młodych ludzi.
► ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez radę gminy. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko-wiejską.

Jak wygląda kwestia podatku rolnego?
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego, niezależnie od tego, czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!
Zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty, nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu.

Czy nauczyciele stracą dodatki wiejskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?
a) dodatki wiejskie dla nauczycieli:

NAUCZYCIELE NIE STRACĄ DODATKÓW WIEJSKICH!

Dodatek wiejski należy się:,,nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców”.

b) kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży:

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!

Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

c) subwencja oświatowa:

NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI!

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich, jak w miastach do 5 tys. mieszkańców.

Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?
Z punktu widzenia dostępu do środków UE, utworzenie miasta daje nam jeszcze większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w nowej perspektywie.

Czy w związku z przywróceniem statusu miasta zmieni się liczba radnych? NIE!
Liczba radnych rady gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Odzyskanie praw miejskich nie wpływa także na wzrost diet radnych.

Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!
W związku z uzyskaniem statusu miasta, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów radnych i burmistrza. Organy te tylko zmienią swoją nazwę.

Jak wygląda kwestia opłat za wodę, ścieki i wywóz śmieci? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA OPŁAT!
Opłaty te ustalane są niezależnie od statusu miejscowości.

Czy zmianie ulegnie wynagrodzenie burmistrza? NIE!
/czytaj więcej/

Rozszerzona zawartość newsa
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,,wynagrodzenie burmistrza, tak samo jak wynagrodzenie wójta, ustala rada gminy według stawki ustawowej dla gminy do 15 tys. mieszkańców.”

Czy przestanie istnieć sołectwo Białaczów? NIE!
Nadanie statusu miasta nie wyklucza funkcjonowania sołectwa na jego terenie.

Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będzie stanowisko wójta oraz stanowisko burmistrza? NIE!
W związku z uzyskaniem statusu miasta, nie będzie jednocześnie wójta i burmistrza. Zmianie ulegnie wyłącznie nazwa organu z,,wójta gminy “na,,burmistrza”.

Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych? NIE!
Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie.
Minimalne stawki czynszu dzierżawnego ustala wójt/burmistrz gminy w drodze zarządzenia, nie jest to uzależnione od statusu miejscowości.

Czy nastąpi rozbudowa administracji? NIE!
Nie nastąpi wzrost zatrudnienia w administracji, gdyż jest to zależne wyłącznie od ustaleń samorządu.

Czy wprowadzenie zmiany statusu miejscowości Białaczów spowoduje wysokie koszty? NIE!
Zmiana statusu miejscowości Białaczów nie spowoduje wystąpienia kosztów stałych. Konieczne będzie wyłącznie poniesienie kosztów jednorazowych wprowadzenia zmian. Koszty jednorazowe dotyczyć będą zmiany nazw organów samorządowych na pieczęciach i tablicach urzędowych.


ZRÓDŁO.www.bialaczow.pl