Kto ważniejszy?
Dodane przez zbigniew dnia Sierpie 02 2018 13:45:50
Bardzo często, w rozmowie z mieszkańcami gminy słyszę ekscytację na temat tegorocznych wyborów samorządowych. Znikoma część rozmówców posiada kompleksową wiedzę na ten temat . Większość uznaje iż od tego kto zostanie wybrany na stanowisko wójta ,zależeć będzie prawie wszystko, co związane jest z życiem i rozwojem gminy. Jak błędne jest to rozumowanie świadczą niektóre opinie że Wójt, tu czy tam, przeznaczył za dużo pieniędzy gminnych ,by gdzieś indziej, komuś innemu ,uszczknąć. We wcześniejszych materiałach, na łamach ,,EKG”, informowałem o tym iż Wójt jest władzą wykonawczą i wykonuje zadania,uchwały, nakreślone przez Radę Gminy. To Radni poszczególnych sołectw są na danym terenie organem prawodawczym i kontrolnym.
Tak więc szanowni wyborcy ,proszę o skierowanie swojej uwagi na kandydatów na radnych,na ocenie ich dotychczasowego dorobku, na programach wyborczych do przyszłych wyborów.

Poniżej przedstawiam charakterystykę poszczególnych organów gminnych i ich kompetencję:


RADA GMINY
Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Głosowanie w takich sprawach jest tajne.

Rada gminy w naszym przypadku liczy 15 radnych. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Wybiera go bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad. Rada wybiera również wiceprzewodniczących. Zadaniem wiceprzewodniczących jest pomoc przewodniczącemu, zastępują go oni podczas nieobecności.
Rada gminy zbiera się na sesjach. Sesje zwołuje przewodniczący rady w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący poprzedniej rady.
W ramach rady działają liczne komisje. Rada powołuję komisję rewizyjną. Komisja ta zajmuje się kontrolą organu wykonawczego, czyli wójta . W ramach komisji rewizyjnej muszą zasiadać przedstawiciele wszystkich klubów. Powołuję się też komisje branżowe, które mogą istnieć ale nie muszą.
W ramach rady mogą działać kluby radnyc
h.

RADNY

Radnym jest osoba wybrana do rady gminy. Przy sprawowaniu swojego mandatu radny musi kierować się dobrem wspólnoty, utrzymywać więź z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na terenie gminy. Przed rozpoczęciem kadencji radny składa ślubowanie o następującej treści: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji a także w innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub delegowany. Funkcji radnego nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.WÓJT

Wójt jest organem wykonawczym gminy. To on wykonuje uchwały rady gminy i prowadzi politykę gospodarczą gminy.

Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:


Rozszerzona zawartość newsa
funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
zatrudnieniem w administracji rządowej,
mandatem posła lub senatora.
Wójt może mieć swoich zastępców ich ilość zależy od wielkości gminy, a konkretniej od ilości mieszkańców danej gminy.
Wójt powoływany jest w wyborach bezpośrednich. Natomiast odwołany może być zarówno przez radę gminy jak i przez mieszkańców w drodze referendum.
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy.Zbigniew Szpoton