Bezpartyjny Komitet Wyborczy
Dodane przez zbigniew dnia Kwiecie 03 2018 19:53:29
Małymi krokami zbliżamy się do wyborów samorządowych, które w tym roku odbędą się w listopadzie 2018.roku. Dokładnej daty wyborów dziś jeszcze nie znamy i moim zdaniem tak szybko nie poznamy z uwagi na wymogi jakie stawia znowelizowany kodeks wyborczy (wybór bardzo dużej ilości komisarzy wyborczych czy instalacja systemów kamer w lokalach wyborczych). Nie czekając na ogłoszenie daty tegorocznych wyborów podjąłem decyzję o utworzeniu BEZPARTYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO.(nazwa tymczasowa) Do udziału w tym społecznym ruchu zapraszam mieszkańców poszczególnych sołectw, którym gmina widzi się jako innowacyjna i ukierunkowana na zaangażowanie młodego pokolenia. Bardzo więc liczę na zgłoszenia do udziału w Komitecie Wyborczym ludzi młodych duchem i bezpartyjnych. Zgłaszajcie swoje kandydatury na maila ekgbialaczow@poczta.fm.


Zbigniew Szpoton1. Kto może kandydować na radnego?
Kandydatem na radnego może być obywatel polski i obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, mieszka stale w gminie, w której kandyduje, i jest wpisany do stałego rejestru wyborców, właściwego dla danej gminy.

Nie może kandydować na radnego:
– osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
– osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
– osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;
– osoba, która została pozbawiona biernego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są jednocześnie obywatelami polskimi).

2. Czy kandydat na radnego musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony?
Nie. Kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony. Musi natomiast stale mieszkać w gminie, na terenie której leży okręg wyborczy.

3. Ile podpisów poparcia musi mieć lista kandydatów na radnych?


Rozszerzona zawartość newsa
Listę musi poprzeć co najmniej 25 wyborców stale mieszkających w gminie, gdzie leży okręg wyborczy, w którym zgłaszana jest lista. Wyborcy ci nie muszą natomiast stale mieszkać na obszarze tego konkretnego okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest popierana przez nich lista.

4. Czy można udzielić poparcia więcej niż jednej liście kandydatów na radnych?
Tak. Można udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. Udzielonego poparcia nie można jednak wycofać.

5. Kto może zgłaszać listy kandydatów na radnych?
Prawo do zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin mają komitety wyborcze, które uzyskały od Państwowej Komisji Wyborczej lub od właściwego komisarza wyborczego odpowiednio uchwałę lub postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.
Komitety wyborcze, które uzyskały postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów tylko na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.
Listy kandydatów w imieniu komitetu wyborczego zgłasza pełnomocnik wyborczy komitetu lub osoba imiennie przez niego upoważniona. Osoba upoważniona nie może upoważniać innych osób do zgłaszania list kandydatów na radnych.

6. Gdzie należy zgłosić listy kandydatów na radnych?
Listy kandydatów na radnych zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej.

7. Ile list kandydatów na radnych może zgłosić komitet wyborczy?
Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jednego kandydata. W przypadku koalicji wyborczej, która zgłosiła wspólnych kandydatów, komitet wyborczy partii politycznej, który wchodzi w skład takiej koalicji, nie może zgłosić własnych, odrębnych kandydatów do danej rady.

8. Czy osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może być kandydatem na radnego?
Tak. Osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego może być kandydatem na radnego. Kandydatem na radnego może być także pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego.

9. Czy jeden kandydat na radnego może zostać zgłoszony w wielu okręgach z wielu list kandydatów?
Nie. Kandydat na radnego może kandydować w wyborach tylko do jednej rady lub sejmiku i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów.

10. Czy można kandydować jednocześnie na radnego i wójta, burmistrza, prezydenta miasta?
Tak. Można jednocześnie kandydować na radnego gminy i na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), lecz jedynie w tej samej gminie. Nie można natomiast jednocześnie kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i na radnego powiatu lub radnego sejmiku województwa, a także na wójta (burmistrza prezydenta miasta) i radnego gminy w różnych gminach.