Ostatnia Sesja Rady Gminy w 2016r
Dodane przez zbigniew dnia Grudzie 28 2016 08:45:18
Zamieszczamy informację o XXX (ostatnim w tym roku) posiedzeniu Rady Gminy, bo może ktoś z mieszkańców zechciałby uczestniczyć, a może przyłączyć się do dyskusji na tematy wyszczególnione w porządku obrad.
Białaczów dnia 21 grudnia 2016 r.
Informuję, że w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 9:30 w Świetlicy Wiejskiej w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6, 26 – 307 Białaczów odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Białaczów.

Proponowany porządek obrad:
I. Część merytoryczna
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy Białaczów.
4. Informacja Wójta Gminy Białaczów na temat inwestycji zrealizowanych w 2016 r.
5. Zapytania i Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi,
- uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029,
- ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
- zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
- zmiany WPF na lata 2016 - 2025.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Białaczów.
II. Część uroczysta


Przewodniczący Rady Gminy
 /-/ Zdzisław Prusek


Zródło: www.bip bialaczów