Spotkanie w Wąglanach.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Grudzie 18 2008 10:29:38Dnia 11.12.2008 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w WĄGLANACH odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie oraz Koordynatorzy ośmiu gmin z woj. Łódzkiego (tj: Białaczów, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów, Budziszewice, Rzeczyca, Żelechlinek) współpracujących z Regionalnym Koordynatorem Panią Krystyną Fuerst. Gospodarzem był Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik.

dalsza część informacji w rubryce " czytaj więcej"
Rozszerzona zawartość newsa
Jedną z części Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej, jest Program Integracji Społecznej.

Celem Programu jest:

1. podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko–wiejskich,

2. aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów.

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, lokalnymi liderami i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.
Alokacja środków przeznaczonych dla Gminy Białaczów w ramach w/w programu wynosi 83800,00 euro na rok 2009.

Wszystkich zebranych powitał gospodarz spotkania Wójt Gminy Białaczów Jan Jóźwik. Po krótkiej części oficjalnej głos zabrała Pani Barbara Sidor- Pietras zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, przybliżając zebranym zasady pracy
Centrum do których należą:

realizacja Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego,

sporządzanie bilansu potrzeb i środków w pomocy społecznej we współpracy z gminami i powiatami,

opracowanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowania,

organizacja szkolenia i kształcenia zawodowego służb pomocy społecznej i ich dofinansowanie,

identyfikacja przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa,

inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej,

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji,

opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych,

opiniowanie wniosków o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej,

1. Realizacja wojewódzkich programów dotyczących:

o profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

o zapobiegania narkomanii,

o wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań wykonywanych przez Regionalne Centrum.


Spotkanie zakończyło się złożeniem świątecznych życzeń oraz tradycyjnym poczęstunkiem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w WĄGLANACH.

Informacja i fotografie dzięki uprzejmości UG Białaczów.