Sprawy ważniejsze
Dodane przez zbigniew dnia Grudzie 12 2019 18:20:01
W pazdzierniku b.r. , na ręce Przewodniczącej Rady Gminy przesłałem pismo o treści jak poniżej.
Białaczów 30 pazdziernika 20Przewodnicząca
Rady Gminy Białaczów
Pani Elżbieta Lasota


Dotyczy: Medal ,,Zasłużony dla gminy Białaczów”Jako właściciel portalu informacyjno-publicystycznego o nazwie ,,Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów” w skrócie ,,EKG-Białaczów” a jednocześnie mieszkaniec gminy, załączam projekt autorskiej inicjatywy z prośbą o możliwość przyjęcie tego projektu jako uchwały Rady Gminy Białaczów.
Inicjatywa dotyczy wyróżniania osób zasłużonych dla gminy honorowym odznaczeniem o nazwie ,,Zasłużony dla gminy Białaczów”. Projekt medalu, jaki zamieszczam poniżej jest wybranym i nagrodzonym w drodze konkursu ogłoszonego przez naszą redakcję. Zwycięzcą a jednocześnie autorem graficznego projektu medalu jest mieszkaniec gminy Pan Ireneusz Reszelewski .Medal ma pozostać w swych założeniach odznaczeniem honorowym, nadawanym przez władze gminne. Kandydaci do odznaczeń mogą być przedstawiani przez każdą osobę, jednak weryfikacją kryteriów zajmować się będzie społeczna kapituła medalu. W skład kapituły powinni wchodzić: po jednym przedstawicielu Rady gminy i Wójta gminy Białaczów, oraz 3 społecznych członków. Każda osoba odznaczona medalem ,,Zasłużony dla gminy Białaczów” automatycznie będzie nowym członkiem honorowym kapituły” Członkowie tzw kapituły opracują formę statutu w którym zawarte będą szczegółowe kryteria przyznawania medalu.

Zwracam się ty samym z prośbą o przeznaczenie niewielkich środków na tzw wybicie medalu zgodnie z projektem i kolorystyką oraz wydruk legitymacji potwierdzającej nadanie tego honorowego odznaczenia.

Wstępne założenia kryteriów wyboru osób do odznaczenia : „Zasłużony dla Gminy Białaczów”.
1. Nienaganna moralność.
2. Niekaralność.
3. Wyróżniająca się działalność w zakresie :
- Ogólnospołecznej
Kultury,
Sportu,
Zdrowia
Szkolnictwa i współpracy z młodzieżą szkolną,
Gospodarki (tworzenie miejsc pracy w gminie),
Bezpieczeństwa
Wzorowa praca w strukturach samorządowych

/ czytaj więcej/Rozszerzona zawartość newsa

4. Medal ,,Zasłużony dla gminy Białaczów” może być nadawany pośmiertnie
5. Medal może być przyznawany podmiotom gospodarczym które wspierały i wspierają rozwój gminy i przyczyniają się do promocji gminy.

Trwając w przeświadczeniu że moja inicjatywa zasługuje na oficjalne poparcie,zwracam się z prośbą do Pań i Panów Radnych gminy Białaczów o szybkie procedowanie i uchwalenie przyjęcia medalu ,,Zasłużony dla gminy Białaczów” jako honorowego odznaczenia dla tych wszystkich którzy w sposób szczególny zapisali się w historii gminy.
RAZEM TWÓRZMY SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE


Zbigniew Szpoton


W 2015 roku po raz pierwszy nasza redakcja wystąpiła z propozycją ustanowienia wyróżnienia, nadawanego przez Gminę Białaczów, tym działaczom społecznym, którzy w przeszłości wykazali się pracą i zaangażowaniem w rozwój gminy. W panteonie ,,Zasłużonych dla Gminy Białaczów znalezli się (propozycje EKG-Białaczów) Panśtwo Krystyna i Waldemar Józwik, Czesław Biernacki, Andrzej Martyka, Jan Bielski, Stanisław Włodarski. I tym razem odrzucono nasz projekt, argumentując że są ważniejsze sprawy. Przyjrzyjmy się zatem jakie to ważne sprawy ma Komisja Kultury Rady Gminy ( członkowie tej komisji odrzucili projekt).

Plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia na 2019 rok
IV-kwartał Lp. Tematy posiedzeń Odpowiedzialny 1. Opracowanie wniosku i propozycji - dział Oświata, Kultura i Sport do projektu budżetu na 2020 r. Członkowie Komisji Skarbnik Gminy 2. Omówienie i zaopiniowanie planu działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii. Członkowie Komisji Pracownik odpowiedzialny 3. Zapoznanie z działalnością świetlic wiejskich na terenie gminy 4. Podsumowanie pracy komisji za 2020 r. Członkowie komisji 5. Sprawy bieżące. Członkowie komisji.


No cóż- drugi i ostatni raz wystąpiliśmy z tą inicjatywą. Widać przesłanie zawarte w tym projekcie nie zostało zrozumiane. Radnym życzymy więcej kreatywności i inicjatywy.

Zbigniew Szpoton