OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA
Dodane przez zbigniew dnia Luty 21 2019 17:41:46

W styczniu 2018 roku wprowadzono kilka istotnych zmian w ustawach samorządowych. Zmiany te obowiązują od nowej kadencji JST. Wśród nowych rozwiązań za szczególnie ważne uznać należy wprowadzenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, dzięki której mieszkańcy mogą mieć wpływ na zmianę gminnej rzeczywistości.
Przeanalizujmy tę procedurę w odniesieniu do naszej gminy.
Grupa mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Białaczów może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
Procedurę należy zacząć od powołania komitetu złożonego z 5 osób Następnie komitet informuje Przewodniczącego Rady Gminy o inicjatywie i składa wniosek zawierający projekt uchwały, oświadczenie o utworzeniu komitetu, wskazuje pełnomocnika i jego zasętpcę oraz wykaz co najmniej 200 mieszkańców gminy popierających tę inicjatywę. Wskazani pełnomocnicy mają reprezentować grupę inicjatywną na posiedzeniach komisji i na sesji Rady Gminy. Projekt, który spełni wymogi formalne staje się przedmiotem obrad rady.Dokładną procedurę określa uchwała Rady Gminy w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stwarza możliwość kreowania gminnej rzeczywistości, jednak nie oznacza to automatycznego sukcesu grupy inicjatywnej. Aby projekty przeszły ze sfery marzeń i oczekiwań do rzeczywistości konieczne jest uzyskanie wsparcia radnych.To ich głosy decydują ostatecznie o sukcesie bądz niepowodzeniu danego przedsięwzięcia.
Inicjatywy mieszkańców są również korzystne dla radnych, gdyż wskazują na ważne ,a czasami niedostrzegane problemy mieszkańców. Mogą one również wpłynąć pozytywnie na aktywność radnych.
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, to istotne narzędzie zwiększania partycypacji mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu gminnego.
Jestem przekonana, że w gminie Białaczów jest wielu entuzjastów, którzy poprzez swoją aktywność wprowadzą szereg dobrych rozwiążań w dziedzinie kultury, turystyki, sportu i edukacji.

Bożena Wojewoda